Bộ 3 trụ lọc nước Sagana

Bộ 3 trụ lọc nước Sagana
Bộ 3 trụ lọc nước Sagana
Bộ 3 trụ lọc nước Sagana 2
Bộ 3 trụ lọc nước Sagana 3
Vòng mở trụ khi thay lõi lọc
Bộ 3 trụ lọc nước Sagana
760.000