Bộ 3 trụ lọc nước Robot 13POC

Bộ 3 trụ lọc nước Robot 13POC
Bộ 3 trụ lọc nước Robot 13POC
Bộ 3 trụ lọc nước Robot 13POC, lõi gòn
Bộ 3 trụ lọc nước Robot 13POC, lõi sứ
Bộ 3 trụ lọc nước Robot 13POC, lõi than hoạt tính
Bộ 3 trụ lọc nước Robot 13POC, vòng mở trụ khi thay lõi lọc
920.000