Bộ 2 trụ lọc nước Robot 12PCA

Bộ 2 trụ lọc nước Robot 12PCA
Bộ 2 trụ lọc nước Robot 12PCA
Lõi gòn
Lõi sứ
Vòng mở trụ khi thay lõi lọc
760.000