Bộ 1 trụ lọc nước Robot 11P

Bộ 1 trụ lọc nước Robot 11P
Bộ 1 trụ lọc nước Robot 11P
Bộ 1 trụ lọc nước Robot 11P, lõi gòn
Bộ 1 trụ lọc nước Robot 11P, vòng mở trụ khi thay lõi lọc
360.000